• STREFA KLIENTAI IBOK
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • SKŁADOWISKOODPADÓW
 • PRZETARGI

Charakterystyka składowiska

12 Luty 2013    

Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Kiełcz należy do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Budowę składowiska rozpoczęto w roku 1990. W roku 1992 rozpoczęto składowanie odpadów na kwaterze Nr I gdzie składowano odpady do roku 2002. W latach 2000 – 2002 prowadzono prace  modernizujące składowisko odpadów z jednoczesną budowa kwatery Nr II, którą oddano do użytku pod koniec 2002 roku. W roku 2007 na przestrzeni od maja do sierpnia wybudowano nową kwaterę Nr III.

 
Lokalizacja składowiska
 
Składowisko położone jest w odległości około 2 km na południowy zachód od wsi Kiełcz gm. Nowa Sól i ok. 8 km od Nowej Soli. Działka o powierzchni 14,048 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Z trzech stron: od północy, wschodu i południa graniczy z terenami leśnymi Nadleśnictwa Nowa Sól. Od strony zachodniej do składowiska przylegają grunty rolne – własność AWRSP. Od strony północnej, składowisko jest ograniczone przez drogę wojewódzką nr 292, relacji Nowe Żabno – Bytom – Głogów - Lubin.
Usytuowanie terenu składowiska obok tej drogi sprawia, że dojazd do składowiska jest bardzo dogodny z wszystkich obsługiwanych miejscowości.
 

Charakterystyka użytkowa i techniczna składowiska

 
Na składowisku unieszkodliwiane są głównie stałe odpady komunalne [ z grupy 20 03 ], pochodzące z gospodarstw domowych, instytucji
i urzędów, lokali handlowych i usługowych, a także zakładów produkcyjnych. Odpady komunalne pochodzą z miasta Nowa Sól oraz gmin: wiejskiej Nowa Sól, Bytom Odrzański, Siedlisko, Otyń, Nowe Miasteczko. Dowóz odpadów komunalnych na składowisko, odbywa za pośrednictwem firm przewozowych posiadających zezwolenia na transport odpadów. Perspektywiczna pojemność składowa kwater, przy wysokości rzędnej składowania do 95,00 m n.p.m. wyniesie – 1 054,0 tys. m3, co pozwoli ze składować ok. 3,85 mln m3 odpadów. Użytkowanie składowiska przewiduje się przez okres około 54,1 lat. Po tym okresie bryła odpadów zostanie zamknięta, a  teren zostanie zrekultywowany z przeznaczeniem na użytek leśny.

Składowisko jest wyposażone w niżej wymienione obiekty infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu:

 • kwaterę nr 1 wraz z drenażami i zbiornikiem odcieku – studnia czerpna;
 • kwaterę nr 2 wraz z obiektami gospodarki odciekowej : drenażem odcieku, przepompownią  i zbiornikiem odcieków – studnia czerpna;
 • kwaterę nr 3 z drenażem , studzienkami odgazowującymi i szczelnym przyłączem rurowym zbiorników kwater nr 1 i 2 do rurociągu zbieracza drenażu nr 3;
 • budynek socjalno–biurowy;
 • budynek magazynowy środków chemicznych i myjnia pojemników;
 • garaż na kompaktor;
 • hala sortowni surowców wtórnych;
 • wiaty na pojemniki surowców wtórnych i kontenery specjalne do przetrzymywania  odpadów niebezpiecznych;
 • płytę kompostową;
 • magazyn podręczny;
 • warsztat i garaż dla spycharki;
 • stanowisko ppoż. oraz otwarty zbiornik magazynowy wody do celów przeciwpożarowych;
 • drogi: dojazdowa i wewnętrzne;
 • zieleń izolacyjna;
 • ogrodzenie z bramą wjazdową;
 • sieć kontrolno- pomiarowa wód podziemnych.

Charakterystyka techniczna  kwater :

Składowisko składa się z trzech kwater składowania :

 • kwatery Nr 1 - zamknięta
 • kwatery Nr 2 – obecnie eksploatowana
 • kwatery Nr 3 – oddana do użytku
 
 
KWATERA SKŁADOWA NR 1
 
Uszczelnienie
 
Uszczelnienie kwatery folią PEHD grubości 0,6 mm. Zastosowano rozwiązania techniczne ujmowania i odprowadzania odcieków. Przeprowadzono zabiegi modernizacyjne dla usprawnień ujmowania odcieków w obrębie obrzeży kwatery. Dla zmniejszenia uciążliwości kwatery, zamknięto zachodnią skarpę kwatery warstwa gruntu - humusu i obsiano mieszanką traw a także pogrubiono warstwę gruntu okrywającą strop kwatery i obsiano mieszanką traw. 
 
Grobla zabezpieczająca od strony wjazdu 
 
Kwaterę nr 1 wyposażono w groblę ziemną od strony wjazdu, stanowi ona zabezpieczenie przed wypływem poza obręb kwatery odcieków spływających po bryle odpadów. Szerokość korony wynosi 2,0 m.  Rzędna korony – 76,00 m npm. 
 
Drenaże odcieku
 
Kwatera jest wyposażona w drenaże ujmujące i odprowadzające odcieki z południowej i zachodniej części kwatery . Zlokalizowane w północno – zachodnim narożu kwatery nr 1 zbiorniki ścieków w ramach budowy kwatery nr 3 połączono zostały szczelnym rurociągiem PEHD z drenażem kwatery nr 3, którym ścieki doprowadzane są poprzez zbieracz kwatery nr 3 do przepompowni i zbiorników retencyjnych ścieków. Rury drenażowe z rur PEHD, w nasypie drenującym przebiegają przy stopie skarpy bryły odpadów. Ujęte odcieki są odprowadzane do drenażu powierzchniowego kwatery nr 2 i do istniejącego w postaci studni zbiorników odcieków.

Drogi technologiczne w obrębie kwatery

 
Dla poprawy warunków eksploatacji I i II etapu składowania odpadów w ramach budowy kwatery nr 3 wybudowano podjazd na strop kwatery nr 1 o szerokości 10,0 m z wydzieleniem pasa 6,0 m dla samochodów i 4,0 m dla kompaktora. Ze stropu kwatery Nr 1 dopełniana będzie odpadami kwatera nr 2 do rzędnej 85,00 m n.p.m. oraz w dalszej kolejności po przekazaniu do eksploatacji kwatera nr 3.
 
Odgazowanie kwatery
 
Kwatera jest wyposażona w cztery studnie wykonane techniką wiertniczą rurą Ø  50 cm. Konstrukcja obudowy studni odgazowujących wyprowadzone są na wysokości (ok. 1,30 - 1,50 m nad powierzchnię okrywającą strop warstwy gruntów).

 

KWATERA SKŁADOWA NR 2
 
Czasza kwatery
 
Niecka składowa jest nieznacznie zagłębiona w podłoże tj. 1-1,5 m poniżej istniejącego terenu. W planie kwatera ma kształt zbliżony do trapezu o długości podstaw 120 -140 m i szerokości 75 - 88 m. Powierzchnia kwatery w osiach grobli wynosi 1,05 ha. Ukształtowanie dna kwatery zapewnia pewne i sprawne jego odwodnienie. Posiada ono dwukierunkowe spadki, poprzeczne i podłużne. Groble ograniczające kwaterę z trzech stron stanowią nadpoziomowe , podłużne nasypy ziemne o trapezowym przekroju poprzecznym  i niwelecie korony , biegnącej poziomo na rzędnej 76,00 mnpm. Korona i skarpa odpowietrzna posiada umocnienia powierzchniowe roślinnością trawiastą. Od strony kwatery nr 1 grobla ma zmienną wysokość i na przeważającej długości praktycznie zanika. Tylko na krańcach występują krótkie odcinki o pochyleniu 10%, tworzące zejścia niwelety korony z poziomu 76,00 mnpm, na dno kwatery.
 
Uszczelnienia
 
Kwatera posiada złożone, geokompozytowe uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych niecki składowej składające się z :
 • geosyntetycznej wykładziny na bazie bentonitu sodowego
 • geomembrany PEHD o grubości 2,5 mm .

Na geomembranie jest ułożona włóknina ochronna o gramaturze 800 g/m2. Na styku z istniejącą kwaterą występuje  połączenie uszczelnień obydwu kwater (zakład i zespawania folii).  Pomiędzy warstwami uszczelnień ( gentomatem i geomembraną ) występuje system monitoringu sensorowego typu DDS. Kontroluje on szczelność kwatery przez cały okres jej użytkowania oraz lokalizowania ewentualnych nieciągłości uszczelnienia.

Drenaż odcieku

 
Kwatera jest wyposażona w urządzenie do ujmowania odcieków tj. drenaż z rur perforowanych PEHD, w nasypie drenującym. Odprowadzenie odcieku poza kwaterami rurociągami szczelnymi z PEHD. Odciek z kwater składowych jest odprowadzany grawitacyjnie do przepompowni, skąd jest tłoczony do zamkniętego zbiornika żelbetowego, który połączony jest z otwartym zbiornikiem ścieków.
 
Odgazowanie kwatery
 
Odgazowanie kwatery stanowią dwie pionowe studnie gazowe. Studnie rozmieszczono tak, aby obszar efektywnego odgazowania wokół studni nie przekraczał 50 m . Studnie te są sukcesywnie dobudowywane, w miarę przybywania składowanych odpadów warstwami co 2,0m .W końcowej fazie eksploatacji kwatery nr 2 , w ramach jej rekultywacji, projektuje się wbudowanie w strop odpadów dwóch studzienek rozsączających pod powierzchniowo pod warstwą rekultywacyjną część nadwyżki objętości występujących na składowisku odpadów ścieków wysypiskowych.

 

KWATERA SKŁADOWA NR 3

 
Czasza kwatery

Niecka kwatery uformowana jest częściowo w wykopie o głębokości 1,0 - 1,5 m i obwałowaniach o rzędnej korony 76,50 m n.p.m. Powierzchnia składowania kwatery Nr 3 wynosi 1,283 ha.

 
Uszczelnienia
 
Uszczelnienie kwater nr 2 i 3 w obrębie wspólnej części obwałowania są ze sobą połączone, uszczelniona jest również do stropu zachodnia część skarpy hałdy odpadów kwatery nr 1 na długości obwałowania działowego kwater nr 1 i 3. Uszczelnienie kwatery składa się z następujących warstw :
 •  dolna warstwa iłu o grubości 0,60 m o wartości współczynnika k ≤ 10 –9 m/s
 •  bentomaty o zawartości 3,5 kg bentonitu
 •  folii PEHD o grubości 2,0 mm 
Drenaż odcieku
 
Kwatera wyposażona jest w systematyczna sieć drenaż ujęcia ścieków w obsypce żwirowej i geowłóknini. Sieć drenarska wykonana jest z rur PEHD. Do sieci drenarskiej kwatery nr 3 podłączony jest szczelny rurociąg przerzucający ujmowane drenażem opaskowym ścieki kwatery nr 1 do pompowni ujęcia ścieków.
 
Odgazowanie kwatery

Obrębie dna kwatery nr 3 ustawionych jest osiem obudów kroczących studni odgazowujących, za pomocą których formowany będzie sukcesywnie w złożu odpadów komin żwirowo - tłuczniowy z rurą przewodową .

 • Charakterystykaskładowiska
 • Kontakt
 • Czas pracy
 • Cennik
 • Kody odpadów
Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.