• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

System Zarządzania Jakością

14 Luty 2013    

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

2019

W dniu 06.06.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Nowej Soli, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Laboratorium zakładowym, wydał Decyzję znak 25-ONS-HK-5/St/19 zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.

 

W III kwartale 2019r. planowane jest przeprowadzenie auditu nadzoru w Laboratorium zakładowym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą w celu potwierdzenia utrzymania certyfikatu wydanego w 2018r. w zakresie zgodności wykonywanych badań wody i ścieków z normą PN EN ISO 9001:2015.

 

2018

Ze względu na wprowadzenie kolejnego, zmienionego wydania normy ISO 9001:2015 w 2018r. zrealizowano proces dostosowania funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością do wymagań w niej zawartych.

Na podstawie wyników auditu przeprowadzonego w dniu 02.08.2018r. przez niezależną jednostkę certyfikującą, tj. Urząd Dozoru Technicznego z Warszawy, w dniu 20.08.2018r. został wydany Certyfikat NR CSJ/1088/2018 potwierdzający spełnienie wymagań ww. normy  w zakresie badań wody i ścieków wykonywanych przez Laboratorium zakładowe MZGK. Certyfikat jest ważny 3 lata.

 

Ponadto w dniu 05.06.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Nowej Soli, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Laboratorium zakładowym, wydał Decyzję znak 42-ONS-HK-10/St/18 zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.

 

Lata 2015-2017

W dniu 17.11.2015 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący w celu uzyskania kolejnego certyfikatu potwierdzającego, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W trakcie auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności. W oparciu o wyniki auditu w dniu 11.12.2015r. przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. został wydany Certyfikat nr NC-2074 potwierdzający spełnienie wymagań normy w zakresie badań fizykochemicznych wody  i ścieków wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli. Okres ważności Certyfikatu – 3 lata.

Rok 2012 - 2014

Dnia 10.12.2012r. przeprowadzono audit odnawiający certyfikację Systemu Zarządzania Jakością
w laboratorium spółki. Jednostką certyfikującą było  Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A  z siedzibą w Gdańsku. 

W wyniku auditu otrzymaliśmy certyfikat, poświadczający że stosowany System Zarządzania Jakością został sprawdzony, oceniono pozytywnie jego stosowanie i zgodność z wymaganiami normy  ISO 9001:2008
w zakresie: badań fizykochemicznych wody i ścieków.  Certyfikat wydano na 3 lata.

Rok 2009

Od maja 2009r. trwały prace nad dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001-2008. 

W listopadzie 2009 r. przeprowadzony został audit jakości jako recertyfikacja systemu po 3-letnim okresie funkcjonowania Systemu jakości w Spółce. W wyniku ponownego auditu przyznano nam certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, utrzymania i eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, poboru prób i wykonywania badań fizykochemicznych wody i ścieków. Certyfikacja przeprowadzona została przez akredytowaną jednostkę TUV SUD Management Service GmbH gwarantującą, że Spółka MZGK jest  zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz zwraca szczególną uwagę na spełnienie wymagań stawianych przez klientów.

Rok 2006

W dniu 26.10.2006 r. przyznany został nam certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością  ISO 9001-2000.

Wraz z przekształceniem MZGK w spółkę prawa handlowego określona została polityka jakości. Zawarta w dokumencie pt. „ MISJA, WIZJA I WSPÓLNE WARTOŚCI - NASZE ZAMIERZENIA" zatwierdzona została przez Prezesa Zarządu MZGK Sp. z o.o. Dokument ten został rozpowszechniony we wszystkich komórkach zakładowych oraz wywieszony na tablicach informacyjnych zakładu . Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000  jest narzędziem wspomagającym i zapewniającym warunki do planowej, świadomej i ciągłej realizacji założonej polityki jakości.

Wdrożenie systemu przebiegało w okresie od lutego do września 2006 r. Jednostka wdrażającą system była firma SQUALITY. W trakcie wdrażania przeprowadzono identyfikacje procesów ich wzajemnych powiązań i zależności. Systemem zarządzania jakością  zgodnym z normą ISO 9001:2000 objęto komórki organizacyjne dotyczące procesów produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
W trakcie wdrażania dokonano szkolenia pracowników w zakresie niniejszej normy, określono i opracowano podstawową dokumentację systemu jakości. Dokumentacja ta obejmuje:

  • udokumentowaną politykę jakości
  • Księgę jakości
  • procedury i instrukcje
  • dokumenty zakładowe przywołane w Księdze Jakości (regulaminy, plany wieloletnie itp.)
  • zapisy dotyczące jakości.

Dokumentacja została opracowana w taki sposób, aby była kompatybilna ze strukturą organizacyjną zakładu oraz spełniała normy ISO 9001:2000. W Księdze Jakości  określono model systemu zarządzania, zakresy odpowiedzialności
i uprawnień osób zapewniających realizację przyjętej polityki jakości, zarządzanie zasobami sposób realizacji określonych procesów jak również sposoby monitorowania, pomiarów oraz nadzoru nad procesami.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zakończono przeprowadzeniem kompleksowego audytu wewnętrznego systemu, który odbył się w dniu 28.09.2006 r. Wynik audytu potwierdził wdrożenie systemu.

Jako jednostkę certyfikującą wybrano  TÜV SÜD Polska Spółka z o.o.  Audyt certyfikujący przeprowadzony został
w dniach 29 - 30.09.2006 r.

Z przeprowadzonego audytu sporządzone zostało sprawozdanie w którym potwierdzono wprowadzenie w MZGK Sp. z o.o. systemu zarządzania, który spełnia wymagania wg. PN-EN ISO 9001:2000.

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.