• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Historia

12 Luty 2013    

W roku 1863 w Nowej Soli nastąpiła rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Było to możliwe dzięki nowo powstałej wieży ciśnień na terenie miasta. Mając na uwadze dbałość o dobry stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej władze miejskie powołały tzw. Zakłady Miejskie, które zajmowały się budową i konserwacją sieci wodno-kanalizacyjnej. 
W latach 1900-1903 powstała Stacja Uzdatniania wody przy ulicy Wojska Polskiego. Proces uzdatniania obejmował napowietrzanie i filtrację (filtr pośpieszny zamknięty). 

Jednym z ciekawszych obiektów powstałych właśnie na terenie stacji uzdatniania wody jest wieża ciśnień eksploatowana do dzisiaj. Na przełomie 1920r. - 1930r. przeprowadzono na dużą skalę przebudowę (ul. Wrocławska, Zjednoczenia, Muzealna) i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto w śródmieściu doprowadzono nitki wodociągowe i kanalizacyjne do nowych budynków. Przypuszczalnie w latach 1927-1933 została wybudowana oczyszczalnia ścieków przy ulicy Ceglanej typu mechanicznego w odległości 400m od rzeki Odry. Oczyszczalnia składała się z następujących elementów: krata, piaskownik, osadnik Dorra, przepompownia, wydzielona komora fermentacyjna, poletka do suszenia osadu.  

Po II wojnie światowej rozpoczął działalność Miejski Zakład Użyteczności Publicznej (MZUP), powołany decyzją Zarządu Miejskiego w sierpniu 1945r., z siedzibą przy ul. 9 Maja 13.

Zadaniem ówczesnego Zakładu było uruchomienie i eksploatacja powierzonych urządzeń celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców Nowej Soli w zakresie dostawy wody i gazu oraz usuwania nieczystości. W skład MZUP wchodziły zakłady: Wodociągów i Kanalizacji, Gazownia oraz Łaźnia Miejska. Długość przejętej przez Zakład sieci wodociągowej wynosiła 42,3 km i była ona zasilana z istniejącej wówczas Stacji Uzdatniania dwoma rurociągami magistralnymi o średnicy O 225 mm. Sieć wodociągowa obejmowała dzielnicę centralną miasta Nowa Sól i dzielnicę „Zatorze". Woda ujmowana była z siedmiu studni wierconych, wykonanych w latach 1922-1936. Produkcję wody rozpoczęto w okresie od 10 sierpnia do 26 sierpnia 1945r. Tłoczenie wody do sieci wodociągowej odbywało się za pomocą pomp zasilanych wówczas gazem. Przejęta sieć kanalizacyjna w tamtym okresie wynosiła 36,9 km.

Niezwykle ważnym dla MZUP był rok 1946, w którym nastąpiła dostawa energii elektrycznej do miasta i dzięki temu można było stworzyć właściwe warunki do uruchomienia dotychczas nieczynnych niektórych urządzeń elektrycznych. W latach 1949-1951 MZUP rozszerzyło działalność o targowisko, rzeźnię oraz Zakład Oczyszczania Miasta, następnie 10 maja 1952 Zakład przejął hotel i jeden lokal do uruchomienia. W roku 1954 MZUP wzbogacił się o Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych, Ogrodnictwo przy ulicy Zjednoczenia (zlikwidowane w roku 1972), a w późniejszych latach także Ogrodnictwo przy ulicy Nowotki (obecnie ul. Piłsudskiego). W roku 1951 Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Nowej Soli zostały przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK). 01 stycznia 1962 roku MPGK przejął Zakład Oczyszczania Miasta oraz utworzył Zakład Pogrzebowy przy ulicy Pocztowej.

W roku 1967 ruszyła najpotrzebniejsza inwestycja komunalna - rozbudowa wodociągów. Dotychczasowa sieć nie umożliwiała pokrycia potrzeb 30-tysięcznego miasta. Prace budowlane związane z tą inwestycją zostały zakończone
i oddano ją do użytku w roku 1971.

1 stycznia 1973 roku nastąpiło kolejne przemianowanie Zakładu w Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli (PPGK), przez co rozszerzono teren działalności na powiat nowosolski (Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański).

Została wybudowana i oddana do użytku nowa przepompownia ścieków na Osiedlu Zatorze (lata 1973-1974),
a w maju 1973r. rozpoczęto wiercenia otworów studziennych w miejscowości Słocina pod przyszłe ujęcie wody. Ponadto powstała nowa jednostka organizacyjna - Grupa Remontowa Wodno - Kanalizacyjna, której głównym zadaniem było prowadzenie prac remontowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całego powiatu nowosolskiego. W roku 1975r. zmieniono nazwę Zakładu na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK), który w roku 1992 został przekształcony w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (MZGK).

Znaczącą datą w historii wodociągów jest dzień 01 września 2004 r., w którym nastąpiło przekształcenie MZGK z zakładu budżetowego w Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stanowisko Prezesa Zarządu objął p. Waldemar Wrześniak. Podstawowym przedmiotem działalności spółki pozostało :

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- eksploatacja składowiska odpadów. 

W pierwszych latach funkcjonowania spółki rozpoczęto proces zmian. Zainicjowano działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, utrwalania nazwy Spółki jako podmiotu silnego, godnego zaufania i dbającego o swoich klientów. W okresie funkcjonowania Spółki charakter działalności podstawowej został rozszerzony. Poza remontami starej sieci
i usuwaniem awarii Spółka rozpoczęła budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnej. Aby lepiej sprostać wymaganiom rynku inwestycyjnego i klientów, rozpoczęto odbudowę sprzętu technicznego i transportu.  W tym czasie nastąpiła intensyfikacja podnoszenia kwalifikacji załogi poprzez udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, kursach specjalistycznych dla uzyskania dodatkowych uprawnień.

Celem MZGK Spółki stało się ugruntowanie znanej już marki i rozwój o kolejne usługi. Z dniem 01 stycznia 2008 r. MZGK rozpoczęło dodatkową działalność w postaci usług budowlanych-drogowych, zawieszoną w roku 1993. Nowo powstały dział świadczy usługi w zakresie odtwarzania nawierzchni jezdni asfaltowych, odtworzenia i budowy chodników, parkingów, remontach infrastruktury drogowej.


W wyniku podpisanego Porozumienia Międzygminnego MZGK zostało wyznaczone jako Beneficjent odpowiedzialny za realizację Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych". Głównym celem Projektu było zapewnienie mieszkańcom Nowej Soli i gminy wiejskiej Nowa Sól wody o parametrach jakościowych spełniających obowiązujące wymagania oraz zapewnienie odbioru ścieków z całego obszaru miasta Nowa Sól i przyległych do miasta obszarów wiejskich w gminach wiejskich Nowa Sól i Otyń wraz z ich oczyszczeniem do poziomu określonego w obowiązujących przepisach. 

W 2007r. Spółka powołała do życia Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), której zadaniem jest sprawna realizacja przedsięwzięcia w tym: działania techniczne, finansowe, informacyjne i promujące Projekt, prawne i sprawozdawczo-kontrolne. Pierwsze prace budowlane w ramach projektu rozpoczęły się w roku 2009 i trwają do dnia dzisiejszego.

W ramach projektu została zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody, Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Przepompownia Ścieków. 

Łącznie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 99 km, do której zostanie podłączonych ok. 9600 mieszkańców z m. Otyń, Modrzyca, Pleszówek, Kiełcz, Wrociszów, Stare Żabno, Nowe Żabno, Ciepielów, Rudno i Lubieszów w Gminie Wiejskiej Nowa Sól oraz ok. 10 km sieci wodociągowej
w Nowym Żabnie i Ciepielowie. Zmodernizowaniu ulegnie ok 35 km istniejącej sieci wodociągowej w samej Nowej Soli. Planowany termin zakończenia robót to koniec września 2013. (kliknij aby uzyskać szczegółowe infromacje o Projekcie) 

Bardzo ważnym momentem w historii Spółki była podjęta decyzja o przeniesieniu Spółki z ul.Moniuszki na ul. Konstruktorów.

W roku 2007 rozpoczętprace nad projektem budowlanym nowej siedziby. Prace budowlane ruszyły już w maju 2008 roku a w czerwcu 2009 roku zakończono inwestycję. Zmiana siedziby Spółki to przede wszystkim poprawa warunków socjalnych i warunków pracy, to zmiana sposobu komunikacji wewnętrznej, nowoczesna infrastruktura techniczna, poprawa bezpieczeństwa informacji oraz polepszenie organizacji pracy BHP i P.poż . Spółka kładzie nacisk na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zastosowanie nowoczesnych materiałów odpornych na korozję i inne uszkodzenia oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu do monitorowania całego systemu pozwala zminimalizować straty oraz zapobiegać awariom. Spółka promuje realizowanie programów inwestycyjnych biorąc czynny udział w procesie edukacji społecznej na temat ochrony środowiska, szczególnie edukacji ludzi młodych. Za działalność chroniącą naturalne środowisko, za wsparcie charytatywne imprez kulturalnych i sportowych istotnych dla mieszkańców miasta, dobre i twórcze kontakty ze społecznościami lokalnymi, z klientami, wykonawcami a przede wszystkim dobre wyniki finansowe Spółka otrzymała liczne certyfikaty: Diamenty Forbesa, Solidna Firma, Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, ISO, UE Standard, Hit 2009, wyróźnienia i podziękowania.

Stale unowocześniając technologie, planując rozwój Spółki na miarę XXI wieku MZGK nie zapomniało o swoich tradycjach... 

 

 

 

 

 Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.