• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Rozliczenie za wodę i ścieki

01 Wrzesień 2014    

INFORMUJEMY, ŻE ULEGAJĄ ZMIANIE OBOWIĄZUJĄCE DOTYCHCZAS ZASADY ROZLICZANIA KLIENTÓW

ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Od miesiąca stycznia 2015r. obowiązywać będą głównie 1,2 i 3 miesięczne okresy rozliczeniowe.

W miesiącach od września do grudnia 2014r. (w zależności od terminów odczytów wodomierzy) Klienci, których dotyczą zmiany okresów rozliczeniowych otrzymali od MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli, wraz z fakturą, pisemną informację z dokumentami dotyczącymi wprowadzanej zmiany: aneks do umowy bądź wypowiedzenie dotychczasowej umowy i nową umowę z indywidualnym terminem obowiązywania od stycznia - kwietnia 2015r.

Dlaczego zmieniamy?

Zmiana okresów rozliczeniowych oraz terminów odczytów podyktowana jest przygotowaniami do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w rozliczeniach z odbiorcami, polegających na etapowym wdrażaniu zaawansowanych technologii informatycznych tj. zdalny odczyt stanów wodomierzy, a także uruchomienie internetowego Biura Obsługi Klienta.

Co zmieniamy od 2015 roku?

1. okres rozliczeniowy 2. częstotliwość odczytów

Jakie korzyści ze zmiany wynikną dla Państwa?

Wprowadzając nowe rozwiązania dbamy o ułatwienie współpracy z odbiorcami świadczonych przez MZGK usług:

- krótszy termin między odczytami to szybszy sposób na wykrycie niewidocznej „gołym okiem” awarii,

- ponoszenie opłat za rzeczywiście zużytą wodę lub odprowadzone ścieki, zamiast opłacania prognoz,

- czytelne i zrozumiałe faktury,

- łatwy do analizy sposób rozliczania opłat.

UWAGA dla odbiorców rozliczanych w sierpniu 2014! – odczyty od 2015 roku będą dokonywane w: lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku, grudniu. Pierwsze faktury według nowego sposobu rozliczania będą wystawione dla Państwa za marzec i kwiecień 2015 roku.

UWAGA dla odbiorców rozliczanych w październiku 2014! – odczyty od 2015 roku będą dokonywane w: marcu, maju, lipcu, wrześniu, listopadzie, styczniu. Pierwsze faktury według nowego sposobu rozliczania będą wystawione dla Państwa za kwiecień i maj 2015 roku. W przejściowej fazie wprowadzania nowego systemu rozliczeń prosimy o zapłatę w kwietniu 2015 prognozy za marzec 2015 oraz rozliczenia za okres listopad 2014-marzec 2015.


Rozliczenia z Odbiorcą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane są co 1,2 lub 3 miesiące.

W sytuacji gdy nie można odczytać stanu wodomierza faktura wystawiana jest na podstawie średniego zużycia wody
w ostatnich 3 miesiącach. Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpuje po odczytaniu wskazań wodomierza.

W przypadku unieruchomienia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeżeli okres unieruchomienia wodomierza nie jest możliwy do ustalenia, to przyjmuje się czas od ostatniego odczytu poprzedzającego ujawnienie unieruchomienia wodomierza.

W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Spółki, ujęć własnych Odbiorcy i z innych źródeł.

Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej (po zamontowaniu podlicznika do podlewania zieleni).

Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Faktury za wodę i ścieki wystawiane są przez Dział: Zbyt i Rozliczenia i dostarczane na wskazany przez Odbiorcę adres.

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.