• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

System Zarządzania Jakością

20 Kwiecień 2020    

Rok 2020

Planowane jest uzyskanie kolejnej decyzji (obecna obowiązuje do 06.06.2020r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli zatwierdzającej system jakości badań wody wykonywanych przez Laboratorium zakładowe.

W III kwartale 2020 r. zostanie przeprowadzony audit nadzoru w Laboratorium zakładowym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (Urząd dozoru Technicznego z Warszawy) w celu potwierdzenia utrzymania certyfikatu wydanego w 2018r. w zakresie zgodności wykonywanych badań wody i ścieków z normą PN EN ISO 9001:2015.

Rok 2019

W dniu 06.06.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Nowej Soli, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Laboratorium zakładowym, wydał Decyzję znak 25-ONS-HK-5/St/19 zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.

W dniu 02.07.2019 r. został przeprowadzony audit nadzoru w Laboratorium zakładowym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, w trakcie którego nie stwierdzono żadnych niezgodności, co umożliwiło utrzymania certyfikatu wydanego w 2018r. w zakresie zgodności wykonywanych badań wody i ścieków z normą PN EN ISO 9001:2015.

Rok 2018

Ze względu na wprowadzenie kolejnego, zmienionego wydania normy ISO 9001:2015 podjęto prace mające na celu dostosowanie funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością do wymagań w niej zawartych. Opracowano harmonogram działań dostosowawczych, w wyniku których planowane jest uzyskanie nowego ceryfikatu w terminie do dnia 14.09.2018 r.

Lata 2015-2017

W dniu 17.11.2015 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący w celu uzyskania kolejnego certyfikatu potwierdzającego, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W trakcie auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności. W oparciu o wyniki auditu w dniu 11.12.2015r. przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. został wydany Certyfikat nr NC-2074 potwierdzający spełnienie wymagań normy w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli. Okres ważności Certyfikatu – 3 lata.

Rok 2009

Od maja 2009 r. trwały prace nad dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001-2008.

W listopadzie 2009 r. przeprowadzony został audit jakości jako recertyfikacja systemu po 3-letnim okresie funkcjonowania Systemu jakości w Spółce. W wyniku ponownego auditu przyznano nam certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, utrzymania i eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, poboru prób i wykonywania badań fizykochemicznych wody i ścieków. Certyfikacja przeprowadzona została przez akredytowaną jednostkę TUV SUD Management Service GmbH gwarantującą, że Spółka MZGK jest  zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz zwraca szczególną uwagę na spełnienie wymagań stawianych przez klientów.

Rok 2006

W dniu 26.10.2006 r. przyznany został nam certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością  ISO 9001-2000.Wraz z przekształceniem MZGK w spółkę prawa handlowego określona została polityka jakości. Zawarta w dokumencie pt. „ MISJA, WIZJA I WSPÓLNE WARTOŚCI - NASZE ZAMIERZENIA" zatwierdzona została przez Prezesa Zarządu MZGK Sp. z o.o. Dokument ten został rozpowszechniony we wszystkich komórkach zakładowych oraz wywieszony na tablicach informacyjnych zakładu . Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000  jest narzędziem wspomagającym i zapewniającym warunki do planowej, świadomej i ciągłej realizacji założonej polityki jakości. Wdrożenie systemu przebiegało w okresie od lutego do września 2006 r. Jednostka wdrażającą system była firma SQUALITY. W trakcie wdrażania przeprowadzono identyfikacje procesów ich wzajemnych powiązań i zależności. Systemem zarządzania jakością  zgodnym z normą ISO 9001:2000 objęto komórki organizacyjne dotyczące procesów produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.W trakcie wdrażania dokonano szkolenia pracowników w zakresie niniejszej normy, określono i opracowano podstawową dokumentację systemu jakości. Dokumentacja ta obejmuje:

  •  udokumentowaną politykę jakości
  •  Księgę jakości
  •  procedury i instrukcje
  •  dokumenty zakładowe przywołane w Księdze Jakości (regulaminy, plany wieloletnie itp.)
  •  zapisy dotyczące jakości.

Dokumentacja została opracowana w taki sposób, aby była kompatybilna ze strukturą organizacyjną zakładu oraz spełniała normy ISO 9001:2000. W Księdze Jakości  określono model systemu zarządzania, zakresy odpowiedzialnościi uprawnień osób zapewniających realizację przyjętej polityki jakości, zarządzanie zasobami sposób realizacji określonych procesów jak również sposoby monitorowania, pomiarów oraz nadzoru nad procesami. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zakończono przeprowadzeniem kompleksowego audytu wewnętrznego systemu, który odbył się w dniu 28.09.2006 r. Wynik audytu potwierdził wdrożenie systemu.

Jako jednostkę certyfikującą wybrano  TÜV SÜD Polska Spółka z o.o.  Audyt certyfikujący przeprowadzony został w dniach 29 - 30.09.2006 r. Z przeprowadzonego audytu sporządzone zostało sprawozdanie w którym potwierdzono wprowadzenie w MZGK Sp. z o.o. systemu zarządzania, który spełnia wymagania wg. PN-EN ISO 9001:2000.

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.